ارائه گزارش از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری صندوقهای غیردولتی در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید: 576
ارائه گزارش از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری صندوقهای غیردولتی در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری در صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عملکرد کمیته سرمایه گذاری و بازرگانی را در روز سه شنبه 21 شهریورماه 96 در جلسه اتاق فکر شرکت مادر تخصصی ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با ارائه گزارشی از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری در صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عملکرد کمیته سرمایه گذاری و بازرگانی گفت: امیدواریم با کسب نظرات اعضای اتاق فکر شرکت مادر تخصصی که متشکل از اعضای هیات مدیره ، صاحنظران و خبرگان می باشند در بازنگری و بهبود آیین‌نامه اعطای تسهیلات، نظارت، اعتبارسنجی و دستورالعمل اجرایی وثایق و تضامین، آیین‌نامه وصول مطالبات، آیین‌نامه تضمین متقاضیان و … بتوانیم گامهای مطلوبی را برداریم و با استقرار ضوابط اعتباری لازم با توجه به اقتضائات و شرایط در هرکدام از زیر بخشها در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، شاهد حرکت و پیشرفت روز افزون مبتنی بر قاعده و ضوابط در راستای رشد و توسعه صندوق ها باشیم .

 

منبع: سایت شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی